İkamet İzni Başvurusu

 

Türkiye’deki tüm uluslararası öğrencilerin öğrencilik süreleri boyunca öğrenci ikamet izni almaları zorunludur. “Öğrenci İkamet İzin Belgesi” ülkemize yasal yollarla giriş yapmış olmanız kaydıyla ve ülkemizde başka bir yasal kalış hakkına (uluslararası koruma başvuru/statü sahibi, geçici koruma sahibi/çalışma izni sahibi vb.) sahip olmamanız durumunda temin etmeniz gereken bir belgedir.

 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 5 dilde hazırlanmış olan “Öğrenci İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?” kitapçıkları aşağıda sunulmuştur.

 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 5 dilde hazırlanmış olan “Öğrenci İkamet İzni Başvuru Süreci” kitapçıkları aşağıda sunulmuştur.

 

Öğrenci İkamet İzni başvurusu yapacak öğrencilerimizin, “İkamet İzni Kayıt/Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra çıktısını alarak ilk sayfadaki imza kısmını imzalamaları ve aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA TALEP EDİLECEK BELGELER

 

1. İkamet izni kayıt/başvuru formu

(Bu form e-ikamet sistemi üzerinden ikamet izni başvurusu tamamlandığında sistem tarafından oluşturulur. Başvuru formuna girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olunuz. Başvuru formunun çıktısı alınıp öğrenci tarafından ıslak imzalı şekilde sunulmalıdır.)

(18 yaşından küçük öğrenciler için muvafakatname sahibi kişi tarafından kendi adı soyadı yazılarak imzalı şekilde sunulmalıdır.)

 

2. 4 adet biyometrik fotoğraf

(Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve fon beyaz renkli olmalıdır.)

 

Örnek;

 

 

3. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge sureti

(Talep edilen ikamet izni süresinden 60 (altmış) gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olunması gerekmektedir.)

(Kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfa, ülkeye giriş yaptığı sayfa ve varsa vize sayfasının suretleri alınacaktır.)

 

4. Öğrenci Belgesi

(Yakın tarihli düzenlenmiş olmalı ve üzerinde kayıt tarihi, öğrenci numarası, birimi, programı, sınıfı, asgari ve azami öğrenim süreleri mutlaka yer almalıdır.)

 

5. Geçerli sağlık sigortası

(SGK tarafından düzenlenmiş genel sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası olabilir.)

(SGK tarafından düzenlenen belgede mutlaka “müstehaktır” ifadesi yer almalıdır. Aksi halde belge geçersiz sayılır.)

(Türkiye Burslusu öğrenciler için SGK Provizyon Belgesi yeterlidir.)

(Sağlık sigortası, eğitim süresini kapsayacak şekilde alınmalıdır.)

 

6. Adres bilgilerini gösterir belge

(Uzatma başvurusu yapan öğrenciden mutlaka “yerleşim yeri belgesi” ya da son aya ait fatura (doğalgaz/elektrik/su) talep edilecektir. Fatura mutlaka öğrencinin adına düzenlenmiş olmalıdır.)

(Öğrencinin e-devlet üzerinden “yerleşim yeri belgesi” alabilmesi için daha önceden İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde adres tescil işleminin yapılmış olması ve adresin değişmemiş olması gerekmektedir.)

 

Eğer öğrenci;

 

(Tapu anne ya da babanın üzerine ise öğrenciden doğum belgesi aslı ve onaylı Türkçe tercümesi talep edilecek ve sureti alınarak aslı görülmüştür yapılacaktır.)

(Tapuda ev sahibi görünen kişi noter onaylı taahhütname de verebilir. Ancak, tapuda hem anne hem de babanın adı geçiyorsa her ikisi de taahhütnamede yer  almalıdır.)

(Uzatma başvurusunda bulunan öğrenci için “yerleşim yeri belgesi” ve son aya ait fatura (doğalgaz/elektrik/su) yeterlidir. Ancak, bu durumdaki öğrencinin kaldığı adres için daha önceden İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde adres tescili işlemini yapmış olması gerekmektedir. Eğer adres uyuşmazlığı olursa bu öğrenciden tapu sureti talep edilecektir.)

(Yabancıların adres tescil işlemleri İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılmaktadır.)

 

(Ev sahibinin kimlik suretinin onaylı sureti ve tapu sureti)

(Tapu müdürlüklerinden alınmış “Tapu Taşınmaz Kaydı” da kabul edilmektedir.)

(Tapuda birden fazla kişi var ise kira sözleşmesinde hepsinin adı yer almalıdır ya da kira sözleşmesinde adı geçen kişiye vekalet verilmelidir. Tapuda iki kişi varsa ve biri öldüyse ölüm belgesi eklenmelidir.)

(Tapuda bir şirket adı geçiyor ama kira sözleşmesinde kişi adı geçiyorsa şirketin yetkililerinin adlarının ve imza sirkülerinin yer aldığı onaylı belge eklenmelidir.)

 

(Antetli kağıda yurt müdürünün/yurt yetkilisinin ıslak imzası olacak şekilde düzenlenmiş resmi belge.)

(Uzatma başvurusunda bulunan öğrenci için yurt müdürünün/yurt yetkilisinin TC kimlik numarası mutlak belgede yazılı olmalıdır. Eğer kişi TC kimlik numarasını el yazısı ile yazdıysa kimlik numarasının üzerine gelecek şekilde kaşesini basmalı ve imzasını atmalıdır.)

 

(Destekleyiciden taahhütname, yerleşim yeri belgesi, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği talep edilecektir.)

(Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü de olmalıdır.)

(Bir kişi iki yabancıdan fazlasına taahhütname veremez.)

(Destekleyici yabancı ise ikamet izni belgesi sahibi olmalı ve “yerleşim yeri belgesi” ile beraber ikamet izni belgesi sureti sunmalıdır.)

 

7. 18 yaşından küçükler için doğum belgesi ve muvafakatname

(Vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için zorunludur. Öğrenim vizesi ile gelen öğrencilerden talep edilmeyecektir.)

(Doğum belgesi ve muvafakatname mutlaka Apostil şerhli olmalı ya da Türkiye’deki Büyükelçilik veya konsolosluk ve kaymakamlık onaylı olmalıdır. Apostil’e tabi olmayan ülke vatandaşı olunması halinde iki ülkenin onayı gerekmektedir.)

(Muvafakatnamede mutlaka hem anne hem de babanın yer alması gerekmektedir.)

(Muvafakatname mutlaka İzmir’de yaşayan birine verilmelidir. Muvafakatname belgesi, yetkinin kime verildiği ve oturma izni işlemlerini de içermelidir.)

(Muvafakatname verilen kişi yabancı ise ikamet izni belgesi sureti, pasaport sureti, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi de talep edilecektir.)

(Doğum belgesi ve muvafakatnamenin suretleri alınacak ve aslı görülmüştür yapılacaktır.)

(Muvafakatname belgesinde anne ya da babadan birinin izni bulunuyorsa; birinin ölümü halinde ölüm belgesi, boşanma halinde çocuğun velayet belgesi gerekmektedir. Boşanma durumunda, mahkeme velayeti anneye verdiyse Apostilli mahkeme kararı ayrıca babanın onayı zorunlu, velayet babada ise sadece Apostilli mahkeme kararı eklenmelidir. [Belge, Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostil şerhi gerekmektedir. Apostil anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) tarafından onaylanması gerekmektedir.])

 

8. İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz

(Belge bedeli miktarı İkamet İzni Başvuru Formunda yer alır. Bu bedeli, Maliye Veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak düzenlenecek dekontu başvuru formuna ekleyiniz.)

 

ÖNEMLİ!

 

Uluslararası Değişim Programı ERASMUS kapsamında ülkemize gelen ve oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, başvuru sırasında istenen belgeleri temin etmeleri sırasında ihtiyaç duydukları potansiyel vergi kimlik numarası alma ve İkamet Tezkeresi Harcı ödeme işlemlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr) uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedirler.

 

Bu kapsamda, Üniversitemizin “Öğrenci İşleri/Uluslararası Öğrenci Ofisi” birimine başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, söz konusu işlemleri Dijital Vergi Dairesinde (https://dijital.gib.gov.tr) yer alan;

 bağlantılarını kullanarak vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

 

Değişim programları öğrencileri (Erasmus, Farabi vs.) İkamet İzni Belgesi başvurularını İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bizzat yapacaklardır.

 

İkamet İzni Belgesi için ilk başvurunun, ülkeye giriş tarihinden itibaren ülkede bulunabileceği yasal süre (vize/vize muafiyeti) içerisinde yapılması zorunludur.

 

İkamet İzni Belgesi uzatma başvurusunun, geçerli ikamet izni süresi dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden yapılması zorunludur. (Örneğin; ikamet izni 30.06.2024 tarihinde bitiyor ise 30.04.2024 tarihinden itibaren ve 01.07.2024 tarihinden önce uzatma başvurusu yapılmalıdır.)

 

İkamet İzni Belgesi başvurusu (İlk Başvuru/Uzatma Başvurusu/Geçiş Başvurusu) yapan öğrenci, yukarıda yer alan tüm belgeleri hazırladıktan sonra, e-ikamet internet sitesi üzerinden form oluşturmalı ve belgeleri eksiksiz şekilde fotokopileri ile birlikte (Belge asılları mutlaka yanında olacak) şeffaf bir poşet dosya içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmelidir. İlgili personeller, başvuru belgelerini kontrol edecek ve dosyanın tam olması durumunda İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. (İkamet izni başvuru belgelerinin İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmesi için en fazla 15 gün süre verildiğinden öğrencilerimizin başvuru belgelerini eksiksiz şekilde başvuru tarihinden itibaren ilk 5 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.)

 

Kayıt dondurma, üniversiteden ilişik kesme, kayıt yenilememe durumlarında öğrencinin ikamet izni iptal edilecektir.

 

Öğrenci İkamet İzni Belgesinin Üniversitemize Bildirilmesi

 

Üniversitemize kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerimiz, ikamet izni belgesini teslim aldıktan sonra yabancı kimlik numaralarını (9… ile başlayan) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmek zorundadır. Ayrıca, ikamet izin belgesinin fotokopisini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir.

 

 

 

İZMİR İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Adres 855 Sok. No:40/A Kemeraltı, Konak/İZMİR
Telefon 0 (232) 402 44 62
E-Posta izmir@goc.gov.tr
Web https://izmir.goc.gov.tr

 

İkamet izni hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sıkça Sorulan Sorular” sayfasına https://www.goc.gov.tr/ikamet-sss adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Ayrıca tüm soru ve sorunlarınız hakkında “YABANCILAR İLETİŞİM MERKEZİ (YİMER)” 157’yi arayabilirsiniz.

 


Duyurular